תקנון מועדון הלקוחות, הצטרפות וחברות במועדון
ההצטרפות למועדון הלקוחות של הגרה תתאפשר לכל המעוניינת בכך, והמועדון לא ידחה את בקשת ההצטרפות אלא מטעמים סבירים.

למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א -1981 חתימת הלקוחה על גבי טופס בקשה להצטרפות למועדון ומילוי הפרטים, מהווה הסכמת הלקוחה לקבלת חומר פרסומי בדואר, במייל, במסרונים ו/או בכל דרך אחרת, ותהווה גם הסכמה לאפשר ל”הגרה” ו/או למנהלת המועדון ו/או למי מטעמן, לעשות שימוש בנתונים לצורכי שליחת חומר פרסומי באמצעים השונים.

האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות מוטלת על ממלא הפרטים כאמור לרבות עדכון על כל שינוי בפרטיו לאחר הרישום ולא תשמע מפיו כל טענה כלפי “הגרה” ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמן לעניין אי קבלתו כחבר במועדון ו/או אי קבלת הטבות אשר יהיו כלולות במועדון.

כמו כן, בחתימתה, הלקוחה מאשרת בזאת כי קראה את תקנון מועדון הלקוחות המפורט באתר החברה או הנמצא בסניף.
ברצוננו להביא לתשומת ליבך, שהנך רשאית להסיר את שמך מרשימת התפוצה  של הודעות הSMS  לטלפון הנייד בכל עת שתחפצי ובלבד שתשיבי להודעה את המילה –  הגרה .
חברת המועדון רשאית לדרוש מ”הגרה” ו/או ממנהלת המועדון בכתב, לחברת הגרה בייסיקל אופנה בע”מ לכתובת: דרך המכבים 46 ראשל”צ, ו/או במכתב בדואר אלקטרוני: hagara@hagara.co.il, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון. בקשה להימחק מרשימת הדיוור של המועדון, תביא למחיקת החבר מרשימת הדיוור ולא ממועדון הלקוחות, אלא אם כן ביקש זאת.

דמי הצטרפות ודמי חידוש

“דמי הצטרפות” תשלום למועדון בסכום של 30 ש”ח אשר יקנו למשלמת חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה.
“דמי חידוש” תשלום למועדון בסכום של 20 ש”ח מתום שנת החברות הראשונה ואילך, אשר יקנו לחברה במועדון חברות למשך שנה אחת נוספת, בכפוף לאמור בתקנון זה.
סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש נתונים לעדכון על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשת.
דמי ההצטרפות ודמי החידוש לא יוחזרו על ידי המועדון גם במקרים בהם תבוטל החברות ביוזמת המועדון או ביוזמת החברה לפני תום תקופת החברות.
ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי טופס הצטרפות לרשת, חתימת החברה עליו ותשלום דמי ההצטרפות.
החברות במועדון והזכאות להטבות הניתנות לחברה תהיה מרגע שפרטי החברה נקלטו במערכת (עד 3 ימי עסקים).
באחריות החברה לעדכן את המועדון לגבי שינוי בפרטיה, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעה לגבי מבצעים והטבות ובכדי שהעדכונים לא יישלחו לגורם שלא חבר/ה במועדון.
המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החברה במועד או מכל סיבה אחרת.

מועדון לקוחות של HAGARA

 • בחודש בו חל יום הולדתך תקבלי הטבה בסך 50 ש”ח לקנייה בכל אחת מחנויות הרשת בלבד.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מיוחדים ומוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות.
 • חברות המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשת.

השימוש במועדון

 • החברות במועדון/כרטיס המועדון ניתן לחברה באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר ומחייב הצגת תעודת זהות.
 • השימוש בכרטיס המועדון ומימוש נקודות שנצברו לטובת הלקוחה ניתנים לשימוש ומימוש סניפי הרשת בלבד.
 • צבירת ומימוש נקודות = נקודות והטבות נוספות לחברות המועדון. שווי נקודה אחת למימוש והינה 1 ₪.
 • כל חברת מועדון תזוכה בנקודות זכות בגין רכישותיה בחנויות הרשת בלבד. נקודות שיקבלו ערכם, בשווי של 8% מערך הפריט הנקנה.
  החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להוציא מוצרים מצבירת נקודות.
 • מימוש נקודות שנצברו לטובת הלקוחה יתאפשר על פריטי קולקציה בלבד, ללא פריטי פרומו ובייסיק, אביזרים ועודפים.
 • בתקופת מבצעים והנחות יתאפשר מימוש נקודות ממחירו המלא של הפריט
 • מימוש הנקודות יתאפשר החל מהרכישה הבאה ולא ברכישה בה נוצרו.
 • במידה ויוחזר כסף בפועל לחברת מועדון יקוזזו הנקודות בכפוף לתקנון.
 • פריטים שנרכשו למטרת מתנה והוחזרו ע”י אחר, יקוזזו הנקודות מכרטיס רוכש המתנה.
 • ניתן לממש נקודות שנצברו ממחירו המלא של המוצר – עד 50% הנחה מערכו המלא של המוצר בנקודות, ואת היתרה יש לשלם בכל צורת תשלום המתאפשרת בזמן הרכישה.
 • קבלת הטבות מותנית בכך שהחברות במועדון בתוקף. ובאחריות הלקוחה לוודא שכרטיסה בתוקף בכל אחד מסניפי הרשת. מימוש הנקודות עשוי להשתנות וכפוף לתנאי החברה.

ביטול חברות

המועדון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את החברות בו לכל חברה, ובפרט למי שתמצא בהליכים משפטיים עם המועדון או עם חברת “הגרה” ולמי שאמצעי התשלום שמסרה לא כובדו על ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצא באלה.

חידוש חברות במועדון

במידה שפג תוקף המועדון על החברה לחדש את המועדון בעלות כפי שנכתב בסעיף לעיל. במידה שהחברה תחליט שלא לחדש את המועדון יוקפאו הנקודות שצברה, ואשר לא מומשו וישמרו עד לחידוש המועדון.
הנקודות ישמרו עד שנה ולאחר מכן ימחקו מכרטיס החברה. לא ניתן יהיה להשתמש בנקודות במועדון שפג תוקפו.

כללי

לקוחות הרשת ייהנו מאחריות בגין פגמים הנובעים מכשל או פגם בתהליך היצור בלבד, ובלבד שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם ולא יאוחר מ- 30 יום מהרכישה ובהצגת חשבונית קניה. אין אחריות בגין קרע או שבר במוצר או כל מה שנגרם למוצר כתוצאה משימוש לא נאות ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן. במקרה של פגם חוסה תחת האחריות יוחלף המוצר ויתוקן לשיקול דעת החברה. בהעדר מוצר זהה במלאי – יינתן ללקוח שובר זיכוי או מוצר חליפי שווה ערך, לבחירת הלקוחה. תקנון זה יחול על כל חברות המועדון מחזיקות כרטיס המועדון.
המועדון / הרשת יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברות עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברות לממש את הנקודות שנצברו לזכותם במשך חודש מיום הפסקת פעילות המועדון.
המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. ניסוחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת ובאתר הרשת.
מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון נקבה. כל שנכתב בלשון נקבה יש לראותו כנכון גם לגבי גברים.

התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החברות וההצטרפות למועדון. חברת “הגרה ” תהא רשאית לשנות ו/או להוסיף בכל עת הוראות, נהלים וכללים, שיבואו במקום או/ו בנוסף על הקיימים ושיחולו על חברי המועדון.

ברצוננו להביא לתשומת ליבך שהנך רשאית לבטל הסכמתך זו בכל עת באמצעות פניה לחברה בטלפון 054-6294423 או בדוא”ל:
hagara@hagara.co.il